top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwisu Healino.pl

I. Definicje:

Na potrzeby niniejsze Polityki Prywatności poniższym pojęciom przypisuje się następujące ich znaczenie:
1.    Usługodawca – Administrator danych osobowych, tj.: HEALINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000679373, posiadająca NIP: 1132942828 oraz REGON: 367337494, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Plac Bankowy2, 00-095 Warszawa
2.    Usługobiorca – osoba fizyczna, korzystająca z usług za pośrednictwem strony internetowej www.healino.pl.
3.    RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych otraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE.L Nr 119, str.1).
4.    Przetwarzanie danych – czynności dotyczące danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie – zgodnie z art. 4 ust. 2 RODO.
5.    Podmiot przetwarzający – każdy podmiot, z usług którego korzysta Administrator w celu świadczenia usług za pośrednictwem www.healino.pl,
6.    Serwis Healino.pl – strona internetowa www.healino.pl wraz z wszystkimi podstronami stanowiącymi jej integralną część służące do świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

II. Postanowienia ogólne:

1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych.
2.    Podstawę niniejszej Polityki Prywatności, a tym samym podstawę przetwarzania danych osobowych, które reguluje niniejsza Polityka Prywatności stanowią:
2.1.    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osbowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych otraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE.L Nr 119, str.1) (dalej: „RODO”)
2.2.    ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2019 r. poz 1781),
2.3.    ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. Z 2020 r. poz 344);
3.    Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.healino.pl jest HEALINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000679373, posiadająca NIP: 1132942828 oraz REGON: 367337494, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Plac Bankowy2, 00-095 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą,
4.    We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych należy się kontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: info@healino.com
5.    Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu realizacji założeń serwisu internetowego www.healino.pl odbywa się z zachowaniem zasad zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, w sposób zapewniający bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z zasadą integralności i poufności (art. 5 ust.1 lit. f) RODO)

 

III. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora:

1.    Administrator w związku z działaniem serwisu przetwarza następujące dane Usługobiorców: 
a)    informacje przekazywane przez Usługobiorcę podczas korzystania z usług Serwisu Healino.pl: imię i nazwisko, adres e -mail, płeć, rozmiar talii, rozmiar bioder, rozmiar szyi, waga, wzrost, wiek, stopień aktywności fizycznej, preferencje żywieniowe, stan zdrowia w tym: poziom cholesterolu, chorowanie na cukrzycę, fakt palenia papierosów, stan zdrowia psychicznego, wszelkie inne dane, które Usługobiorca przesyła Administratorowi,
b)    informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny,
c)    informacje o wizytach Usługodawcy i korzystaniu z Serwisu Healino.pl, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie,
d)    informacje, generowane podczas korzystania przez Usługodawcę ze strony internetowej www.healino.pl, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach odbywa się korzystanie z niej,
e)    informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane,
f)    wszelkie inne dane, które Usługobiorca przesyła Administratorowi.
2.    Dane wskazane w pkt. 3 są danymi adekwatnymi, stosownymi oraz niezbędnymi do skorzystania z usługi serwisu, zgodnie z zasadą minimalizacji danych wskazanej w art. 5 pkt 1 lit. c RODO.

IV. Cele przetwarzania:
1.    Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę w następujących celach:
a)    świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego www.healino.pl. w postaci
•    umożliwienia zrobienia testu, którego wynik określa ogólny stan zdrowia według wskaźnika procentowego oraz możliwość poprawy zdrowia według wskaźnika procentowego, wiek psychiczny biologiczny, wskaźnik masy ciała, codzienne zapotrzebowanie na kalorie, procent tkanki tłuszczowej, poziom tłuszczu w organizmie, procent masy mięśniowej w organizmie, ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, stosunek talii do bioder.
•    stworzenia i przekazania indywidualnego planu diety opartego na: 1) wynikach testu, 2) wybranym przez Usługobiorcę celu, 3) wybranym przez Usługobiorcę rodzaju diety z uwzględnieniem wskazanych przez Usługobiorcę preferencji żywieniowych
b)    realizacji postępowania reklamacyjnego
c)    obsługi płatności za wykonaną usługę,
d)    dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
e)    administrowania stroną www.healino.pl
f)    wysyłania do odbiorców dokumentów dotyczących płatności za usługę,
g)    wysyłania wiadomości e-mail w odpowiedzi na zapytania/prośby Usługobiroców
h)    zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej i zapobiegania oszustwom

V. Podstawa przetwarzania danych osobowych:

1.    Korzystanie z serwisu www.healino.pl i zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych, a  tym samym – podanie niezbędnych danych osobowych jest dobrowolne. Usługobiorca, którego dane osobowe dotyczą, swobodnie decyduje, czy chce skorzystać z serwisu internetowego www.healino.pl.
2.    Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców korzystających z serwisu internetowego www.healino.pl odbywa się na podstawie zgody na takie przetwarzanie, w tym na przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 4, wyrażonej poprzez potwierdzenie, że Usługobiorca zapoznał się z niniejszą Polityką Prywatności i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z tą Polityką (art. 6 ust. 1 lit a) RODO),
3.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy celem zrealizowania usług przez Usługodawcę za pomocą serwisu internetowego www.healino.pl (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych usługa za pomocą serwisu internetowego www.healino.pl nie będzie mogła być zrealizowana.
4.    Zgoda Usługobiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie szczególnych danych osobowych, podanych przez samego Usługobiorcę, dotyczących jego stanu zdrowia, rozumianego jako stan fizyczny i psychiczny. Dane te Usługobiorca podaje sam oraz są one wynikiem testu będącego przedmiotem usług serwisu internetowego www.healino.pl. (art. 9 Ust. 2 lit. a) RODO).

VI. Czas przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane są przez czas realizacji usługi na rzecz Usługobiorcy, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń


VII. Prawa Usługobiorcy w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1.    Usługobiorca, którego dane są przetwarzane przez Usługodawcę może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
2.    Jeżeli wycofanie zgody ma dotyczyć danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług za pomocą serwisu internetowego www.healino.pl, która obowiązuje, wycofanie takiej zgody jest możliwe po wygaśnięciu lub rozwiązaniu takiej umowy.
3.    Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe poprzez złożenie oświadczenia w tym zakresie drogą elektroniczną na adres Administratora.
4.    Usługobiorca ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych go dotyczących, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO).
5.    Usługobiorca ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych go dotyczących jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do realizowania usługi za pośrednictwem serwisu internetowego www.healino.pl albo jeżeli Usługobiorca cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych (z zastrzeżeniem pkt. 1) (art. 17 RODO).
6.    Usługobiorca ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych , jeżeli: i) kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, ii) przetwarzanie nie jest zgodne z prawem, a Usługobiorca sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia; iii) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Usługobiorcy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przed uchyleniem ograniczenia Administrator informuje o tym Usługobiorcę.
7.    Usługobiorca ma prawo otrzymać od Administratora dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w tym prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi. Administrator (Usługodawca)  nie może czynić przeszkód Usługobiorcy w zakresie przesłania otrzymanych danych osobowych do innego administratora. (art. 20 RODO).
8.    Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

VIII. Powierzenie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu:

1.    W celu wykonania usługi przy pomocy strony internetowej www.healino.pl Administrator korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe, które to podmioty zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. (art. 28 ust.1 RODO).
2.    Przekazanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu ma miejsce wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi przy pomocy strony internetowej www.healino.pl i odbywa się na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej zgodnie z art. 28 ust 3 lit a) – h) RODO.
3.    Poza celami wskazanymi w niniejsze polityce, dane osobowe Usługobiorców nie będą w żaden sposób udostępnianie osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych przez te osoby trzecie.
4.    Dane osobowe Usługobiorców nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.


IX. Zmiana Polityki Prywatności:

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Polityki Prywatności. O zmianie Polityki Prywatności Administrator  powiadomi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.healino.pl informacji na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmian.

bottom of page