top of page

REGULAMIN 
Serwisu Healino.pl

I. Definicje:

1.    Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu Healino.pl
2.    Serwis Healino.pl – strona internetowa www.healino.pl wraz z wszystkimi podstronami stanowiącymi jej integralną część służące do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz  aplikacja mobilna.
3.    Sprzedawca –  HEALINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000679373, posiadająca NIP: 1132942828 oraz REGON: 367337494, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Plac Bankowy2, 00-095 Warszawa, e-mail: info@healino.com, numer telefonu: +48 784 877 672.
4.    Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu Healino.pl.
5.    Umowa – umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, której przedmiotem jest usługa określona w niniejszym Regulaminie.
6.    Abonament – opłata za korzystanie z Usługi.
7.    Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Healino.pl


II. Informacje ogólne:

1.    Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania z Serwisu Healino.pl, w tym ze strony internetowej pod adresem: www.healino.pl oraz warunki skorzystania z Usługi.
2.    Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Healino.pl zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
3.    Z Serwisu Healino.pl korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Podejmując czynności zmierzające do skorzystania z Serwisu Healino.pl Użytkownik potwierdza, że jest osobą pełnoletnią i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
4.    Użytkownik z chwilą zapłaty Abonamentu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie zawarte w nim postanowienia.
5.    W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie warunki Regulaminu należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej www.healino.pl i natychmiast ją opuścić.
6.    Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu Healino.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
7.    Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej i serwisu Healino.pl, jak również kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod adresem e-mail: info@healino.com
8.    Każdy Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem w każdym czasie, przed zawarciem Umowy. Regulamin jest dostępny na stronie www.healino.pl. Regulamin  można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

III. Zasady korzystania z Serwisu Healino.pl:

1.    Po zaakceptowaniu Regulaminu Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość strony internetowej www.healino.pl pod warunkiem tego, że treści te będą wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych, niekomercyjnie, zaś każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub dane dotyczące autora treści.
2.    Zabronione jest korzystanie z Serwisu Healino.pl:
a.    w sposób powodujący naruszenie przepisów prawa, niezgodny z prawem, zmierzający do celu niezgodnego z prawem,
b.    do celów związanych z wyrządzeniem szkody,
c.    do wysyłania, świadomego otrzymywania lub używania treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem,
d.    do przekazywania lub prowokowania do wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów pomocniczych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM,
e.    do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie z reklamami lub inny szkodliwy program, niekorzystnie wpływający lub zagrażający funkcjonowaniu jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo zagrażający Użytkownikowi.


IV. Ogólne warunki świadczenia Usług przez Serwis Healino.pl:

1.    Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu Healino.pl realizuje następujące Usługi:
a.    dostęp do testów określających stan zdrowia oraz pozwalających na personalizację             indywidualnego planu diety,
b.    dostęp do indywidualnego planu diety obejmującego zestaw przepisów objętych             planem diety  w wybranej ilości dań dziennie,
c.    zamówienie posiłków objętych planem diety z obowiązkiem dostawy przez Serwis Healino.pl zgodnie z Regulaminem dostawy posiłków
2.    W celu dostępu do Serwisu Healino.pl oraz skorzystania z Usługi wymagane jest dokonanie rejestracji na stronie www.healino.pl i założenie konta. Możliwe jest również zalogowanie się przez użycie   konta Facebook albo przez użycie konta Google.
3.    Każde następne, po dokonaniu rejestracji, korzystanie z Usługi wymaga zalogowania za pomocą danych podanych przy rejestracji, albo z użyciem konta Facebook albo konta Google.
4.    Użytkownik za pośrednictwem Serwisu Healino.pl może zamówić Usługę polegającą na utworzeniu jednego z dostępnych planów diety, ułożonego indywidualnie dla Użytkownika po podaniu przez niego informacji do tego wymaganych. Podanie informacji odbywa się poprzez wpisanie/zaznaczenie odpowiedniego wyboru na stronie internetowej www.healino.pl.
5.    Warunkiem skorzystania z Usługi stanowiącej dostęp do indywidualnego planu diety jest posiadanie aktywnego Abonamentu na wybrany pakiet. Cena abonamentu jest widoczna i dostępna przed wybraniem pakietu.
6.    Ceny Abonamentów wyrażone są złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w momencie zapłaty.
7.    Abonament można opłacić za pośrednictwem sposobów oferowanych przez operatora płatności serwis.
8.    Dokonanie płatności w sposób określony w Regulaminie jest możliwe po wybraniu planu diety na stronie www.healino.pl. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
9.    Aktywacja danego Abonamentu następuje z chwilą potwierdzenia zaksięgowania zapłaty.
10.    W ramach Abonamentu Użytkownik otrzymuje dostęp do Usługi przez 365 dni, począwszy od chwili aktywacji do godz. 24.00 ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu.
11.    Okres obowiązywania Abonamentu jest niepodzielny i nieprzerwany oraz nie jest uzależniony w jakikolwiek sposób od ilości dni objętych wygenerowanymi w tym okresie indywidualnymi planami dietetycznymi.
12.    Niewykonywanie przez Użytkownika czynności pozwalających na wygenerowanie indywidualnego planu diety nie ma wpływu na czas trwania dostępu do Usługi.
13.    Usługa w postaci dostępu do testów dostęp do testów określających stan zdrowia oraz pozwalających na personalizację  indywidualnego planu diety jest bezpłatny.
14.    Wykonując obowiązek wynikający z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 344) Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci internet.

V. Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o świadczenie Usług:

1.    Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Korzystanie  z Usługi odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.    Umowa zostaje zawarta na czas określony, obowiązuje przez czas obowiązywania Abonamentu.
3.    Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę Użytkownikowi, jeżeli korzysta on z Regulaminu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.
4.    Umowa o świadczenie Usługi może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

VI. Wymagania techniczne:

1.    Warunki techniczne korzystania z Usługi mają znaczenie dla prawidłowości jej funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej i aplikacji mobilnej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa przesyłania danych
2.    Do korzystania z Usług niezbędne jest:
a.    posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i przeglądarka             internetowa:
•    Chrome w wersji 42 lub wyższej
•    Firefox w wersji 4 lub wyższej
•    Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej,
•    Opera w wersji 15 lub wyższej,
•    Safari w wersji 8 lub wyższej
b.    posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
3.    W przypadku chęci korzystania z Usługi na urządzeniu mobilnym, wymagane jest posiadanie urządzenia z systemami iOS lub Android 2.3 (lub nowszej wersji).
4.    Korzystanie z Usług może być możliwe również przy użyciu przeglądarek internetowych niewymienionych powyżej, jednak w takim przypadku Sprzedawca nie gwarantuje działania Usługi zgodnie z jej założeniami i nie ponosi odpowiedzialności za błędy czy szkody wynikłe z używania tego typu przeglądarki.
5.    Sprzedawca zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów informatycznych, dostęp do Usług świadczonych w ramach Serwisu Healino.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co nie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 
6.    O konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, Sprzedawca zobowiązuje się informować na stronie www.healino.pl ze stosownym wyprzedzeniem.


VII. Prawa autorskie i własność intelektualna:

1.    Indywidualny plan dietetyczny, generowany za pośrednictwem serwisu Healino.pl, będący przedmiotem Usługi, oraz inne treści udostępnianie Użytkownikom w ramach dostępu do Seriwsu Healino.pl mają  charakter utworu i podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. Z 2019 r. poz 1231).
2.    Zawarcie Umowy nie powoduje przeniesienia majątkowych praw autorskich do wspomnianych w pkt. 1 utworów, nie stanowi również podstawy roszczenia o zawarcie umowy o przeniesienie takich praw.

VIII. Prawa konsumenta:

1.    Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2.    Odstąpienie od Umowy jest możliwe poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: info@healino.com.
3.    Przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
4.    W przypadku odstąpienia od Umowy opłacony Abonament podlega zwrotowi na rachunek bankowy, z którego nastąpiła zapłata.
5.    Z chwilą otrzymania indywidualnego plany diety, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

IX. Dane osobowe Użytkownika i ryzyko przesyłania danych.

1.    Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
2.    Wykonując obowiązek wynikający z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 344) Sprzedawca informuje, że – niezależnie od ochrony przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę - korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci internet.

X. Wyłączenia odpowiedzialności:

1.    Test wykonywany przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu Healino.pl oraz rezultaty tych testów mają walor informacyjny. Również inne informacje zawarte w Serwisie nie są źródłem wiedzy medycznej i nie są poradami medycznymi, nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.
2.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe spożywanie przez Użytkownika posiłków, ustalonych w planie diety wygenerowanej w ramach Usługi, w tym, za spożywanie posiłków w sposób sprzeczny ze stanem zdrowia.
3.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spożywania posiłków określonych w planie diety wygenerowanej w ramach Usługi, jakie powstały w związku z chorobami istniejącymi oraz przebytymi przez Użytkownika, w tym: nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, nietolerancją laktozy, występującymi alergiami oraz ze spożywanymi lekami.
4.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z korzystaniem z Usługi, a wynikające z ujawnienia się schorzeń, uprzednio nieznanych Użytkownikowi.
5.    W przypadku wątpliwości co do braku przeciwwskazań do spożywania posiłków ustalonych w planie diety, Użytkownik powinien skonsultować się z lekarzem.
6.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy, bez przeprowadzenia uprzedniej konsultacji lekarskiej.
7.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osobę trzecią, nie będącą Użytkownikiem, powstałe w wyniku spożywania posiłków ustalonych w indywidualnym planie diety Użytkownika.
8.    Indywidualny plan diety ustalony w ramach Usługi nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią, a także dla osób chorujących na cukrzycę, niezależnie od typu cukrzycy.
9.    Healino korzysta z wyników testów zdrowotnych i informacji dostarczonych przez użytkowników, aby udzielać zaleceń dotyczących planów żywieniowych i przepisów. Pomimo że Healino dołoży rozsądnych starań, aby dostosować te zalecenia do potrzeb żywieniowych, stylu życia i gustów użytkownika, starając się stosować międzynarodowe wytyczne i zalecenia zdrowotne, Healino nie może i nie twierdzi, ani nie gwarantuje, że użytkownik znajdzie zalecenia odpowiednie dla swojego zdrowia, swoich upodobań, potrzeb żywieniowych i/lub zdrowia, oraz że takie zalecenia są bezpieczne i odpowiednie. Healino nie jest akredytowanym specjalistą w dziedzinie zdrowia ani żywienia i nie posiada pełnej historii zdrowia każdego użytkownika. Użytkownicy powinni konsultować się ze swoim specjalistą medycznym, przeprowadzać wszystkie niezbędne badania i korzystać z zdrowego rozsądku przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej diety czy wyboru żywności. Zawartość strony internetowej i usług, w tym między innymi testy zdrowotne, NIE stanowi zamiennika profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia.

XI. Reklamacje:

1.    Reklamacje do do świadczonych Usług oraz co do funkcjonowania Serwisu Healino.pl mogą być zgłaszane w następujący sposób:
a.    mailowo na adres: info@healino.com,
b.    w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy 
2.    Termin na zgłoszenie reklamacji wynosi 7 dni do dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację, dokładne wskazanie okoliczności będących podstawą reklamacji oraz wskazanie oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy.
4.    Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera wszystkich danych, o których mowa w pkt. 3 lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe informacje, Sprzedawca zwróci się do Użytkownika w terminie nie dłuższym, niż 7 o ich uzupełnienie.
5.    Odpowiedź na reklamację, niezależnie od sposobu jej wniesienia, zostanie przesłana Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika, chyba że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź.

XII. Postanowienia końcowe:

1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.healino.pl informacji na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmian.
2.    Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy wykupili dostęp do Usługi w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
3.    Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych przez Sprzedawcę rozstrzygane, w razie skierowania sprawy na drogę sądową, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
4.    Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub sprzeczna z prawem, Regulamin obowiązuje w zakresie, w jakim nie stwierdzono nieważności lub sprzeczności z prawem.
5.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2020 r.

bottom of page